Aside

Իմ ուսումնական պլանը…
Ես հետագայում չեմ սովորելու մեր կրթահամալիրում: Ես այնպիսի ուսում եմ ընտրել, որ հաստատ գիտեմ կրթահամալիրը ինձ չի կարող տալ : Ես ընտրել եմ պարարվեստի ուսումնարանը հետագա ուսումս շարունակելու համար: Բոլոր հոտագա պլաններս կապված պարարվեստի ուսումնարանի հետ, այլ ոչ թե մեր կրթահամալիրի: Այդ է պատճառը , որ պլաններ չունեմ մեր կրթահամալիրի հետ կապված:

By ekishyaninga
Aside

 

 

Հայոց  Լզու

Ղազարոս Աղայան 

Նախագիծ.

Изображение

              Առաջադրանք 1

 

Մեր «ուսուցիչներիուսուցիչ» ՂազարոսԱղայաննէ: Նա, հայդպրոցնումանկավարժությունըմիմիասնությունենևմեկնառանցմյուսիանհնարէպատկերել։

ԻնքնուրույնփորձիրտեղեկություններհավաքելԱղայանի, նրամանկավարժականգործունեությանմասինևբանավորներկայացրուդասարանում:

             Ղազարոս Աղայանի Կենսագրությունը

Ծնվելէապրիլի 4–ին, Բոլնիս–Խաչեն (այժմ՝ Վրաստանում) հայաբնակգյուղում։

Սկզբնական կրթությունն ստացել է ծննդավայրում և Շամշուլդա գյուղի քահանա Տեր-Պետրոսի մոտ։ 1853-ին ընդունվել է ԹիֆլիսիՆերսիսյան դպրոցը, մեկ տարի հետո ինքնակամ հեռացել։ Այնուհետև իր գիտելիքները լրացրել է ինքնակրթությամբ։

Աշխատել է որպես գրաշար Թիֆլիսում, Մոսկվայում և Պետերբուրգում։ 1867-ին վերադարձել է Անդրկովկաս, եղել է Էջմիածնի տպարանի կառավարիչ, խմբագրել «Արարատ» ամսագիրը (1869-70)։ Դասավանդել է ԱխալցխայիԱլեքսանդրապոլիԵրևանիՇուշվադպրոցներում (1870–1882), եղել Վրաստանի և Իմերեթիայի հայկական դպրոցների թեմական տեսուչ։ Աշխատել է «Փորձ» հանդեսի խմբագրությունում որպես քարտուղար, գործուն մասնակցություն ցուցաբերել «Աղբյուր» մանկական պատկերազարդ ամսագրի խմբագրմանը։ 1895-ին ձերբակալվել է հնչակյան կուսակցությանը պատկանելու մեղադրանքով, աքսորվել Նոր Նախիջևան, ապա՝ Ղրիմ(1898-1900)։ Այնուհետև մինչև կյանքի վերջը եղել է ցարական ժանդարմերիայի հսկողության տակ։ 1902-ի մայիսին տոնվել է Աղայանի գրական գործունեության 40-ամյակը։ 1905-ին մասնակցել է Թիֆլիսի հոկտեմբերյան ցույցին՝ ցարին տապալելու կոչ արել։ Մահացել է 1911 թ. հունիսի 20-ին, Թիֆլիսում։

Օգտվել  եմ  այս  հղումից -http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%82%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%BD_%D4%B1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6

Առաջադրանք 2

ՀամեմատիրԱղայանի և «ՄխիթարՍեբաստացի» կրթահամալիրումիրականացվողմանկավարժությանհիմնականդրույթները՝ փորձելովգտնել 7 նմանությունկամտարբերություն:

Պատասխան.

1. Աղայանըցանկանումէր, որդպրոցներում սովորեն  և  աղջիկներ, և  տղաները: 

  1. Նրաերազանքներ էր  զարգացնել  երեխաներին,խելացիևկթված: 

3.Աղայանընաև  ցանկանումէր  որդպրոցներումբացիհայոցլեզվիցերեխաների  սովորեն  այլ  լեզուններ:

 

Առաջադրանք 3 

Նայեք ՂազարոսԱղայանիմասինպատմողֆիլմը և 5-7 նախադասությամբգրավորշարադրեք:

Պատասխան.

ԱղայանըծնվելէԲոլնիս-Խաչենգյուղում: Նաերեխաներինուսուցանելէհայոցլեզու, նրանցհամարգրելէհեքիաթներևդասագրքեր: ՂազարոսԱղայանինկոչելենտարբերանուններով`ՀայկականԱնդրսեն, Ազգիփարոսևայլն: Միկիննրամասինպատմումէր, որգյուղումլինելովավելիլավէր  հասկանումգրողիհոգին, ևարդեն 40 տարիէինչդպրոցներումդասավանդումէրնրագրքերորվ: ՂազարոսԱղայանըիրմահիցառաջհանդիպելէ, միգնչուի, ովնրանասելէր, որնամահանալուէ 72 տարեկանում:   և  այդպես  էլ  եղել  է  ինչպես  ասել  էր  գնչուն  ղազարոս  աղայանին:

Առաջադրանք 4 

ԿարդաՂազարոսԱղայանի «Վաճառականիխիղճը» հեքիաթը:

Փորձիրվերլուծելգործակատարի «Երբմարդըխիղճչունի, մեռածիհաշվումէ» միտքը:

Ներկայացրուխնդրեմքոպատկերացումներըխղճիմասին:

Եթե «Վաճառականիխիղճը» հեքիաթըծանոթէքեզ, քոընտրությամբկարդաԱղայանիմեկայլհեքիաթ, կազմիրհարցերևառաջադրանքներ (առնվազն՝ 3-ը):

 

Պատասխան.

. Իմկարծիքովեթեմարդգոնեմիքիչխիղճչունենաորևէմեկիհանդեպ : Նրասիրտըեթեփափուկչիուխիղճչունիքարիցէ. ուրեմնկարծում  եմ  ապրելուիրավունքչունիմեռածի  հաշիվ  է:Եսլիովինհամաձայնեմ , որովխիղճչունիմեռածիհաշիվէ, ևտերըշատսխալվարվեց  ուրեմն  նա  խիղճ  չունի, որայդքանտղայինաշխատացնելով  վերջում  աշխատավարձ  չտվեց, որ  այդժամանակտղայիհայրը  մահամերձէր: Անգամվաճառականը  այդ  պատճառից  ելնելով  չտվեցտղայի  վաստակած  գումարը:

 

Առաջադրանք5 

(ՀատվածներըՂազարոսԱղայանի «ՄանկականաշխարհայացքկամԼույսումութաշխարհները» հեքիաթից են):

  1. «Զարմանալիմիաշխարհէմանկականաշխարհը․ափսո՜ս, որմարդխելահասեղածժամանակ՝է՛լչիկարողանումմտնելայդաշխարհը, որիրառաջվանլսածներըմեկանգամէլլսե։Ամենայնինչ, որմանկությանժամանակմոտիկէր, մեծացածժամանակհեռանումէ. ինչորհեշտէր՝դժվարանում, ինչորպարզևհասկանալիէր՝խավարումէևանըմբռնելիդառնում։Ինչքանհիմաեսհիշումեմ, մանկությանսժամանակմեզհամարոչմիվերացականբանչկար, ամենայնինչտեսանելիևշոշափելիէր։

ԱռաջՄութաշխարհնէլէեղելմեզանիցմոտիկ,– ասումէրԳյուլնազտատը։– Պատահելէ, որաղջկերքնիլիկմտնելիս՝հանկարծթելըկտրվելէ, ևիլիկըմիհորիմիջովընկելէՄութաշխարհը։Եթեիլիկմանողաղջիկըմիբարիաղջիկէեղել, Ներքիաշխարհիբարիպառավներընրաիլիկըվերնետելով՝ետենդարձրելնրան։ԲայցհիմաՆերքիաշխարհնէլէհեռացելմեզանից»։

Հնարավորինսմանրամասններկայացրեքխնդրեմձերաշխարհիմութուլույսկողմերը:

2.  «Հինժամանակներում, ճշմարիտէ, ՆերքիևՎերինաշխարհներիմեջսերտհարաբերությունէեղել, բայցհետոմերմեղքիցնէեղել, թեպատահմամբ՝մերաշխարհըցածրացելէ, առաջ՝քիչ, ևհետո՝շատ։Լսածենք, որմերհեռացածժամանակնէլմիսանդուղքէեղել, ևայդսանդուղքովարդարմարդիկըվերբարձրանալիսևվայրիջնելիսենեղել, բայցհիմաայդսանդուղքնաներևութացելէ, էլչիերևում…»:

Ի՞նչեքկարծում, մարդիկի՞նչպետքէ  անեն, որպեսզիայդսանդուղքնառաջվանմանկարողանանտեսնել:

 

Առաջադրանք 6 

ԿարդաԱղայանի «Երկուխոշորչարիք»  հոդվածը  (1898 թ.) և պատասխանիրհետևյալհարցերին:

Ի՞նչերկուխոշորչարիքիմասինէխոսքը:

1. Այդերկուխոշոռչարիքներնենմտավորհոգնածությունըևներվոտությունը:

Որո՞նքենայդչարիքներիառաջացմանպատճառները:

Ինքը` Աղայանը, ի՞նչզորեղդարմաններէառաջարկումայդերկուխոշորչարիքներիհաղթահարմանհամար:

3. Աղայանըառաջարկում  էր, որը  պետքէուղենդպրոցները, որովհետևնրանքենհիմքդարձրել  այդերկուխոշորչարիքերին: Ես կարծում  եմ ,  որ  հենց  մարդիկ  պետք  է  փոխեն  իրենց  որպեսզի  ամեն  ինչ  լավ  լինի  ոչ  մի  խոշոր  չարիք  չլինի:

7. Կատարվածաշխատանքիվերլուծություն

Կատարածաշխատանքըվերլուծելնշանակումէ՝

Հնարավորինսմանրամասն, կետառակետբացելսովորողինախագծայինաշխատանքիններկայացվողպահանջները:

Պատասխան.

Ես  կարծում  եմ, որ այս  նախագիծը  ինչ- ինչ  պատճառներով  կատարել  եմ  ոչ  լիառժեք  և ինձ  գնահատում  եմ  5-6  գնահատականները  կարծում  բավական  գնահատակն  է  իմ  կատարած  աշխատանքի  համար:

 

By ekishyaninga
Aside

Գրականություն
Տնային Աշխատանք

«Տաղ անձնական»
Թողած Կարսում, գետի ափին, տունս՝ շինված անտաշ քարով,
Կարսը թողած, Կարսի այգին ու հայրենի երկինքը մով
Եվ Կարինե Քոթանճյանին անգամ չասած մնաս բարով-
Ա՜նց եմ կենում հիմա օտար քաղաքների ճանապարհով:
Անց եմ կենում, շուրջս- մարդիկ, շուրջս դեմքեր հազա՜ր-հազա՜ր.
Շուրջս աշխարհն է աղմկում, մարդկային կյանքն անհավասար.
Եվ ո՞վ կասի՝ ինչո՞ւ ես դու, և ով կասի, թե ո՞ւր հասար,-
Դեմքերը, ախ, բութ են այնպես՝ կարծես շինված են տապարով:
Գորշ, տաղտկալի ու խելագար երգ է կարծես այս կյանքը մի.
Ինչ-որ մեկի սրտում բացված- վերք է կարծես այս կյանքը մի.
Եվ ո՞ւմ համար- էլ ո՞ւմ համար կարոտակեզ երգե հիմի
Սիրտս՝ լցված տարիների սեղմ արճիճով ու կապարով:
Բայց շուրջս թող որքան կուզե աշխարհը այս խնդա, ցնդի-
Ես- հաշմանդամ ու խելագար ու հավիտյան վտարանդի՜
Դեպի երկինք պիտի գնամ, դեպի եզերքը Ամենտի-
Իմ բարձր, հին ու աստղային երազների ճանապարհով…
Ու էլ ամե’ն մեղքի համար սիրտս հիմա ունի ներում.
Պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ՝ ա’չքս հեռուն.
Թե Կարինե Քոթանճյանին տեսնեք Կարսի փողոցներում-
Ասե’ք նրան՝ Չարենցն ասավ- մնաս բարո՜վ, մնաս բարո՜վ…

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. 4-6 նախադասությամբ արձակ ձևակերպիր «Տաղ անձնականի» բովանդակությունը:
Չարենցը իր բանաստեղծությունում ասում էր, որ թողել է իր Կարսը և հեռացել: Նա քայլում է օտար քաղաքների ճանապարհներով ու մտածում , Կարսում լինելու մասին: Չարենցը ասում էր, որ անգամ չասաց Կարինե Քոթանջյանին մնաս բարով: Իսկ վերջում Չարենցը ասաց. <>:

2. Հավաքիր տեղեկություններ Եղիշե Չարենցի ծննդավայրի, Կարսի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցու, Կարինե Քոթանճյանի մասին և բանավոր ներկայացրու դասարանում:
Կարս, քաղաք Թուրքիայի հանրապետության արևելյան մասում` պատմական Արևմտյան Հայաստանում, Կարսի նահանգի մայրաքաղաքն է: Կարսը, ինչպես և Հայաստանի միջնադարյան շատ քաղաքներ, սկզբում բերդ է եղել, և հայ պատմիչներն այն հենց այդպես էլ ներկայացնում են՝ «Բերդ Կարուց»: 9 – 13-րդ դարերում բերդի շուրջն էլ ծավալվել է քաղաքը, իսկ այն վերածվել է միջնաբերդի։ Հետագայում՝ պարսկա–թուրքական տիրապետության մռայլ ժամանակներում, Կարսի հայկական բերդը, որը գտնվում է քաղաքի արևելյան մասում, շարքից դուրս է եկել։ Սակայն թուրքերը, հաշվի առնելով Կարսի սահմանամերձ լինելը, այն պարբերաբար ամրացրել են պաշտպանական նոր կառույցներով։ Ամրակայվող աշխատանքները շարունակվել են այն աստիճանի, որ Կարսը, որպես ամրություն, 19-րդ դարի կեսերին համարվում էր աշխարհում հռչակ ունեցող բերդ:

Կարսի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի` հայկական եկեղեցի էր պատմական Այրարատ նահանգում՝ Կարս քաղաքում։ Ներկայումս գործում է որպես մզկիթ։ Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին կառուցվել է Կարսում՝ 940-ական թվականներին, Աբաս Բագրատունու օրոք։ 1579 թվականին օսմանյան թուրքերը եկեղեցին վերածում են մզկիթի իսկ, այնուհետև, երբ Կարսը գտնվում էր Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, եկեղեցին վերածվում է ռուս ուղղափառի։. Այնուհետև, 1917 թվականին, երբ Կարսը կրկին անցնում է թուրքերի տիրապետության տակ, Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին հերթական անգամ վերածվում է մզկիթի: 1918-ին՝ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման ժամանակ, տաճարը գործում էր որպես հայկական եկեղեցի: Այնուհետև 1920 թվականին, Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին կրկին փոխարկվում և վերածվում է մզկիթի:
Կարինե Քոթանճյանը` ու Չարենցը ծանոթացել էին Կարսում: Հետո Կարինեի հարազատները պատերազմի ժամանակ տեղափոխել էին Թիֆլիս , որովհետև Կարինե Քոթանճյանը ընկերուհիների հետ որոշել էր մեկնել ռազմաճակատ:Բայց Կարինեն չէր կարող հայրենիքից հեռու լինել: Ու այն ժամանակ, երբ ուրիշները փախչում էին հայրենիքից, Կարինեն՝ անսալով Թումանյանի կոչին՝ օգնել որբերին և գաղթականներին, 1915թ-ին Թիֆլիսից գալիս է Էջմիածին՝ գթության քույր աշխատելու համար: Կարճ ժամանակ անց, նա ծանր հիվանդանում է: Կարինեին տեղափոխում են Մոսկվա՝ բուժվելու:1916թ-ի գարնանը Կարինեն կարճ ժամանակով գալիս է Կարս, ուր և դարձյալ հանդիպում է Չարենցին: Նա Չարենցին համոզում է մեկնել Մոսկվա և ուսանել Շանյավսկու ժողովրդական համալսարանում:1916թ-ի սեպտեմբերին Չարենցը մոր օգնությամբ համոզում է հորը՝ ֆինանսավորել իր Մոսկվա ուղևորությունը: Մոսկվայում Չարենցն ու Կարինեն ապրում են բուռն կյանքով: Չարենցը գրում է «Վահագն», «Աթիլլա» պոեմները և «Ծիածան» ժողովածուն, որը հրատարակում է Մոսկվայում:1917թ-ի մարտին Չարենցը որոշում է վերադառնալ հայրենիք և Կարինեին՝ ի նշան բաժանումի, նվիրում «Հեռացումի խոսքերը»:
Նյութը` Անուշիկ Աղաջանյանի բլոգից:
http://aghajnaynanush.wordpress.com/

3. Մեդիափաթեթը կազմվել է 2010-2013 թթ-ին՝ սովորողների ջանքերով ու առաջարկներով: Հնարավորինս մանրամասն ծանոթացեք խնդրեմ «Եղիշե Չարենց» մեդիափաթեթին: Ձեր կարծիքով` ինչ բաժինների պակաս է զգացվում: Խնդրում եմ հանդես գալ կոնկրետ առաջարկներով՝ փորձելով հիմնավորել ասված խոսքը: Նախապես շնորհակալություն:

4. Բանաստեղծությունը սովորիր անգիր:

6. Կատարված աշխատանքի գնահատում
1. Մեկ անգամ ևս վերանայեք բլոգը, հարկ եղած դեպքում՝ խմբագրել-սրբագրելով բլոգում տեղ գտած ինչ-ինչ սխալներ:
2. Ինքնուրույն գնահատեք Ձեր կատարած աշխատանքը՝ ըստ մասնակցության չափի և աշխատանքի որակի:
Իմ կարծիքով 5-6:

3. Գնահատելուց հետո փորձեք հիմնավորել գնահատականը:
Ճիշտ նասած դժվարանում եմ խոսկս հիմնավորել և կարծում եմ, որ որքան աշխատել եմ այնքանել ինձ գնահատել եմ:
Հուսով եմ այնքան էլ բարձր չէ 5-6 գնահատականը:

7. առաջադրանք
Գրեք, թե՝
ա. Ի՞նչ  բանաստեղծություններ կարդացիք Չարենցից.
Ա. «Տաղանձնական», «լուսամփոփիպեսաղջիկ», «ծաղիկներըհեզթեքվումենքամուօրորիտակին», «ինչքանաշխարհըսիրես»:
Ձայնադարանից և Երգադարանիցի՞նչ  լսեցիք.
Բ. «Տաղանձնական», «Լուսամփոփիպեսաղջիկ», «ԵսիմանուշՀայաստանի», «Էլիգարունկգա»:
գ. Տեսադարանիցև  Ֆիլմադարանիցի՞նչնայեցիք
Գ. «Տաղանձնական», «Ինչքանաշխարհըսիրես », «Ծաղիկներըհեզ»,:
դ. Ո՞ր բանաստեղծությունները սովորեցիքանգիր
Դ. «Տաղանձնական», «Լուսամփոփիպեսաղջիկ», «Ինչքանաշխարհըսիրես», «Ծաղիկներըհեղթոքվումենքամուօրորիտակին»:
ե. Ի՞նչ  կարդացիքկամիմացաք Չարենցիմասին
Ե. Կարդացի «Չարենցիբանաստեղծությունները», «ԹումանյանինամակըՉարենցին», «Երանինրանց»:
 

By ekishyaninga
Aside

Հովհաննես Թումանյան, «Մեծ ցավը»
Հ. Թումանյան
1.Կարդացե՛ք տեքստը:

2.Գտե՛ք տեքստի բովանդակությանն առավել համապատասխանող 1 բառ, այսինքն՝ բնութագրեք տեքստի թեման մեկ բառով։

Ցավ: 

3.Գտե՛ք տեքստի բովանդակությանն առավել համապատասխանող 1 նախադասություն, այսինքն՝ բնութագրեք տեքստի գլխավոր ասելիքը մեկ նախադասությամբ։

Մեր    հայ  ժողովուրդը  ունի  հարուստ  մշակույթ  և  հարուստ  գրականություն,  ավաղ  տգետ է:

4.Գտե՛ք տեքստում մի գաղտնիք, բանալի, այն, առանց որի տեքստը կզրկվեր իմաստից:

Դա  մի  մեծ պակասություն է դատարկ աշխարհագրական էն տգիտությունը, որ մեր երկիրը չգիտենք: Չենք հասկանում, թե էդ չգիտենալով` ինչքան բան չգիտենք  և   ինչքան  ցավ  ենք  պատճառում  մեզ  այդ  ամենը  չիմանալով:

5.Կարդում ենք գտած բառը, նախադասությունը, բանալին և հիմնավորում։

Քանի  որ  չգիտենքք  մեր  երկիրը,  մեր  պատմությունը և  գրականւոթյւոնը  դա   խոսում  է   այն  մասին  որ  մենք    տգետ  ենք,  իսկ  դա  մեծ  ցավ  է,  այն  մարդկանց  համար    ովքեր  սիրում  են  հայ  գրականություն  ու  մշակույթը:

By ekishyaninga

Սարգիս Հովսեփի Փարաջանյան

Սարգիս Հովսեփի Փարաջանյան

Изображение

Սարգիս Հովսեփի Փարաջանյան (վրացերեն՝ სერგეი (სერგო) ფარაჯანოვი) (Հունվար 91924Թբիլիսի,Վրաստան ― Հուլիս 211990,ԵրևանՀայաստան), 20-րդ դարի խոշորագույն [1] հայ կինոռեժիսոր, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ (1990), Ուկրաինայի ժողովրդական արտիստ (1990)։

 

 Կենսագրություն

Ծնվել է Թբիլիսիում,Վրաստան։ Ազգությամբ հայ Փարաջանովի թողած ժառանգության մեջ ամենավառ կերպով ներկայացված է Կովկասի բազմազանությունը։

Երգեցողություն և նկարչություն սովորելուց հետո 1945 թ ընդունվում է Մոսկվայի կինեմատոգրաֆիայի պետական ինստիտուտ, որտեղ դասավանդում էին Ալեքսանդր Դովժենկոն, Միխայիլ Ռոմը և ուրիշներ։

Նրա առաջին կարևոր կինոնկարը «Մոռացված նախնիների ստվերները»-ն է (1964), որը պատմում է գուցուլ Իվանի կյանքի մասին։ Ազգային հանդերձանքների առատության, հետաքրքիր ու նորարական և գյուղական կյանքի տարօրինակ ներկայացման շնորհիվ ֆիլմը բազմաթիվ միջազգային մրցանակներ է ստացել և Փարաջանովին հռչակ բերել։

Փարաջանովի գլուխգործոց կարելի է համարել «Նռան գույնը» (1969), որը պատմում է թիֆլիսահայ աշուղ Սայաթ-Նովայի կյանքի մասին, պատմական կոլորիտային Կովկասի ֆոնի վրա։ Երկու լիամետրաժ ֆիլմերն էլ ենթարկվել են խորհրդային գրաքննությանը։ Կառավարությունը փոխում է իր վերաբերմունքը Փարաջանովի հանդեպ և 1973 թվականի դեկտեմբերի 17-ին 5 տարի ազատազրկմամբ բանտարկում՝ մեղադրելով արվամոլության մեջ։ (Ուկրայինայի ԽՍՀ քրեական օրենսդրության հոդված 122, մաս 1, 2)։ Փարաջանովի ազատազրկմանը բազմաթիվ հայտնի մարդիկ՝ արվեստագետներ, գրողներ և ռեժիսորներ արձագանքեցին։ Եվ չնայած դրան, նրան միայն 4 տարի անց ազատեցին ֆրանսիացի սյուրռեալիստ Լուի Արագոնի միջամտությամբ։

Երկար տարիներ, Թբիլիսիում ապրելու ժամանակ, Փարաջանովին արգելել էին ֆիլմեր նկարահանել, սակայն 80-ական թթ նրան թույլատրեցին նկարել«Սուրամի ամրոցի լեգենդը» (1984), «Աշուղ ղարիբը», որոնք նրա վաղ ժամանակների աշխատանքների բազմագունության արձագանքն է։

Կյանքի վերջին տարիներին Փարաջանովը նկարում էր ինքնակենսագրական «Խոստովանանք» ֆիլմը, որն անավարտ մնաց և հետագայում ամբողջությամբ օգտագործվեց Միքայել Վարդանովի «Փարաջանով։ Վերջին Գարուն» (1992) վավերագրական ֆիլմում։

Փարաջանովը մահացել է քաղցկեղից՝ 1990 թվականի հուլիսին Երևանում։ 2010 թ Հոլիվուդում ստեղծվեց Պառաջանով-Վարդանով Ինստիտուտը(Parajanov-Vartanov Institute) այս վարպետների ստեղծագործությունները ուսումնասիրելու նպատակով։

 

By ekishyaninga
Aside

 

Վահան Տեևյան  «Հոգեւոր Հայաստան»

 

Изображение

Ես  կարդացի  Տեևյանի  «Հոգեւոր Հայաստան» հոդվածը  և  համաձայն  եմ  գրվածի  հետ:  Ես  կարծում  եմ  եթե  մեր  հայ  ժողովուրդը  լսի  Վահան  Տերյանի  պատկերացրած  Հայաստանը  մեր  երկրի  վիճակը  ավելի  լավ  կլինի: Ժողովուրդը  պետք  է  իրար  հանդեպ  լավ  տրամադրվեն  և  լավ  վերաբերվեն  իրար  այլ  ոչ  թե  թշնամությամբ  լցվեն:  ես  մտածում  եմ  եթե  մեր  երկիրը  այսպես  շարունակվի  հաստատ  կվաճանվի  վերջնականապես :  Ավելի  լավ  կլինի  եթե   ուղղորդվենք  Վահան  Տերյանի  ցույց  տված  ճանապարհով  և  ամեն  ինչ  լավ  կլինի:

Նյութը կարող եք կարդալ այստեղ 

By ekishyaninga
Aside

Պարույր  Սևակ

Изображение

 

Ինձ  շատ  դուր  եկավ  Սևակի  բանաստեղծությունները: Ամեն  մի  բանստեղծություն  ուներ  իր  իմաստը: Կային  բանաստեղծություններ,  որ  Սևակը  վերցրել  էր  հենց  մեր  իրական  կյանքի  պատմություններից: Կարդացի  շատ  ու  շատ  բազմաթիվ  բանստեղծություններ  շատ  հետաքրքիր  էին:  Բայց  ամենից  շատ  հավանեցի  <<Լուսնահար  Կարոտը>>  և  <<Աթիլլյաբարը>>: Երկու  բանաստեղծություններն  էլ   ինձ   հուզեցին: Հատկապես ավելի  շատ  հուզեց   <<Լուսնահար  կարոտը>>: Ահա  թե   ինչպես  է  գրում  գեղեցիկ և հուզելից   բանստեղծություններ  մեր  շատ  սիրված  Պարույր  Սևակը:

By ekishyaninga
Aside

Իմ  Դիջիպատումը

Image

Ես  2013  թվականին  մասնակցել  եմ  տարբեր  նախագծերի  և  ինձ  շատ  հետաքռքռեց  մասնակցելը: Կարծում  եմ  այս  տարի  2014  թվականին  կլինեն  շատ  հետաքրքիր  նախագծեր:  Ճիշտ  է  երբեմն  թերացել  եմ  բաըց  աշխատել  եմ  և  կարծում եմ  ինձ  մոտ  ստացվել  է: Նաև  արել  եմ  թարգմանություններ  օտար  լեզվից: Մասնակցել  եմ  միջոցառումների,  համերգների  նաև  ինքս  իմ պարային կատարումով  եմ  ներկայացել: Իմ պարային  կատարումից  ես  շատ  գոհ  էի  և  շատ  ուրախ  էի,  որ  բոլորին  դուր  էր  եկել: Նաև  մասնակցել  եմ  մի  դիյիտեքի  և  մրցանակ  չեմ  ստացել: Բայց  ես  այնքան  էլ  չտխրեցի  դրա  համար  որոշեցի  այս  տարի  2014  թվականին  մասնակցեմ  դիջի  համերգ , դիջի  ծեսին: Ներկայացնելով  գեղեցիկ  տեսանյութ: Դեռ  պատրաստ  չէ,  բաըց  շուտով  լիովին  պատրաստ  կլինի: Հուսով  եմ  ինձ  մոտ  լավ  կստացվի  և  բոլորին  դուր  կգա:

By ekishyaninga
Aside

Ձմեռային  հանձնարարություն

Հայոց  Լեզու

 

1)      Ինչու  գրողը  չէր  կարողանում  որևէ  գիրք  վառել  իր  գրադարանից:

Գրողը  չէր  կարողանում  իր  գրադարանից  որևէ  գիրք  վերցնել  և  վառել  որպեսզի  տաքանար  այդ  ցուրտ  օրերին: Նա  շատ  էր  սիրում   գիրք  գրել  և  կարդալ: Երբ  վերցնում  էր  մի  գիրք,  որ  վառեր,  տաքանար,  մտածում  էր  և  ասում,  որ  այս  գիրքը  չեմ  կարդացել  ինչպես  վառեմ  տաքանամ: Այդպես  շարունակ  չէր  վառում  ոչ  մի  գիրք: Այդ  ցուրտ  սենյակում  ցրտին  նստած  մտածում  էր  թե  ինչպես  գիրք  գրեր  ու  չէր  կարողանում  գրել,  որովհետև  սաստիկ  ցուրտ  էր  այդ  սենյակում: ՈՒ  նաև  ասում  էր  խիստ  կործանարար  բան  է  վատ  գրքեր  վառելը  համարյա  ավելի  կործանարար  քան  լավ  գրքեր  վառելը: Այդպես  էլ  իր  մտածած  պատմությունը  չգրեց: Միայն  ներկայացրեց  թե  այդ  պատմությունը  իրենից  ինչ  էր  ներկայացնում:  Քանի,  որ  չէր  կարողանամ  գիրք  վառել,  նա  մի  նվարգարկիչ  ուներ: Նրան  միայն  դա  էր  մնում  մյացնել  և  շարժումներ  անել  ջազ  երաժշտության  տակ: Այն  էլ  այդ  ցրտին  չէր  դիմանում  նվարգարկիչը  և  խափանվում  էր: Միայն  մի  տպագրիչ  ուներ,  որ  այդ  ցրտին  դիմանում  էր  և  ուժ  տալիս  գրողին,  որպիսի  չնահանջի  գրել  այդ  ցրտին  որևէ  մի  պատմություն: Գրողը  մեզ  սովորեցնում  էր  նաև  թե  ինչպես  գրել  պոեմ,  պատմություն  և  այլն:  Իմ  կարծիքով  նա  շատ  ճիշտ  բաներ  էր  ասում  գրելու  հետ  կապված  և  նա  ավելի  շատ   ճշմարտության  կողմից  էր  ու  դա  շատ  լավ  բան  է: Ճշմատություն  սիրելը  և  երբեք  չստելը:  

2)      Իսկ  դու  որ  գիրքը  կկարողանայիր  վառել:

Չեմ  պատկերացնում թե  ես  ինչ  գիք  կվառեի քանի,   որ  ես չեմ  հայտնվել  այդ  իրավիճակում:

 

3)      Քեզ  հայտնի  է  պատմության  մեջ  մի  այնպիսի  դեպք,  երբ  կրակին  է  հանձնվել  ողջ  գրադարանը:

Ես  չեմ  հիշում  այնպիսի  պատմություն   որ   կրակին  է  հանձնվել   ողջ  գրադարանը:Մի  գուցե  եղել  է  նման  դեպք  բայց   ես   չեմ  լսել  և  ոչ  էլ  հիշում  եմ :

 

4) Հիշում  ես  մի  այնպիսի  օր, որի  մասին  կցանկանայիր  գրել:

 

Մայրիկս  ինձ  պատմում  էր  իր  պապիկի  մասին  թե  մութ  ու  ցուրտ տարիներին,  երբ  գազ  չկար  ինչպես  է  գիրք  վառելով    տաքցել: Լինելով  գրագետ  մարդ, բայց  ստիպված  վառել  է:

By ekishyaninga
Aside

Իտալիայում վառել են աշխարհի ամենամեծ տոնածառի լույսերը

Image

Իտալիայի Ումբրիա շրջանում, ամենամյա ավանդույթի համաձայն, վառվել են աշխարհի ամենամեծ տոնածառի լույսերը:

 Այս արտասովոր տոնածառն իրենից ներկայացնում է եղևնու ուրվագիծ, որը գտնվում է Ինջինո լեռան ստորոտին։ Տոնածառը ստեղծվել է 1040 նեոնային լամպերից, որոնք իրար են միացված էլեկտրական մալուխով։

 Տոնածառն ունի 950 մ երկարություն, 450մ լայնություն, իսկ դրա գագաթը զարդարող աստղն իր գույները փոխում է ամեն 5 րոպեն մեկ։ Այս տոնածառը «տեղադրվում է» նույն վայրում արդեն 30 տարի, իսկ 1991թ. այն գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում՝ որպես աշխարհի ամենամեծ տոնածառ։

By ekishyaninga